ผู้พิพากษา ตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล

…ธรรมะสำหรับผู้พิพากษาก็คือธรรมะอันเดียวกับที่รักษาชีวิตและสังคมมนุษย์ที่ต้องใช้สำหรับทุกคนนั่นเอง แต่ผู้พิพากษาเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ เพราะถือว่าผู้พิพากษาเป็นตุลา คือเป็นตราชูของสังคม

ในการที่จะรักษาสังคมไว้นั้น ท่านผู้พิพากษาเป็นแบบอย่างในขึ้นปฏิบัติการเลยทีเดียวว่า เราจะต้องรักษาสังคมให้อยู่ดี มีความสุขความเจริญโดยเฉพาะมีความมั่นคงอยู่ได้ ด้วยความเป็นธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของจิตใจที่มีพรหมวิหาร 4 ประการ อันมีอุเบกขาลงไปอยู่ในธรรม ที่ปัญญาบอกให้แล้วก็ออกสู่ปฏิบัติการด้วยสมานัตตตาซึ่งเป็นที่แสดงออกของอุเบกขา แล้วก็มั่นใจแน่ว่าแนบสนิทอยู่กับธรรม...

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล และผู้พิพากษาบางท่าน พร้อมทั้งญาติมิตรของคุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน