พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

คําศัพท์ในวิชานักธรรมซึ่งการตอบและอธิบายตามแบบแผนมีความสําคัญมากสําหรับผู้เรียนและผู้สอบในระบบนั้น (โดยมากเป็นศัพท์พระวินัย) ในที่นี้มักคัดเอาความหมายและคําอธิบายในแบบเรียนมาลงไว้ด้วย

ความหมายและคําอธิบายหลายแห่งเขียนอย่างคนรู้กันคือผู้มีพื้นความรู้อยู่บ้างแล้วจึงจะเข้าใจชัดเจน และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

อย่างไรก็ตาม ว่าโดยส่วนใหญ่ คนทั่วไปที่สนใจทางพระศาสนาก็ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี


หมายเหตุ ::
หนังสือเล่มนี้มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ ตามโอกาส ผู้อ่าน ผู้ศึกษา พึงติดตามดูข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน

ที่มาจาก การประพันธ์