พรดีๆ สำหรับวันนี้และทุกๆ วัน (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน)

..."ยิ่งชีวิตของเราผ่านกาลเวลาไปมากขึ้น แก่เฒ่าชรามากขึ้น การอาศัยความสุขจากร่างกาย โดยพึ่งพาวัตถุภายนอก ก็ยิ่งทำได้น้อยลง แต่ตรงข้ามจะต้องหาความสุขจากภายในตัวเองมากขึ้น"...
เป็นเล่มเดียวกับ - พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป