พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

คนเราที่อยู่อย่างดีนี้ จะต้องดำเนินชีวิตเป็น คือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเอง ถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็น ก็มีแต่ขาดทุน และประสบแต่ความทุกข์ และความเสื่อม ฉะนั้นจะต้องรู้จักดำเนินชีวิต หรือดำเนินชีวิตเป็น
     ...พร ๔ ประการ เราก็ได้ยินบ่อยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เรียกว่า จตุรพิธพร
     ...การที่เราให้พรกันนี้ ก็คือเรามาแสดงความปรารถนาดีต่อกัน เรามาตั้งจิตปรารถนาประโยชน์สุขให้แก่กัน และด้วยพลังจิตที่ปรารถนาดีนี้ ก็จะเกิดคุณธรรมความดีความงามขึ้นมาในใจของผู้ให้ ซึ่งมีผลต่อจิตใจของเขา
     ในเวลาเดียวกันทางฝ่ายผู้รับก็พลอยมีจิตใจบันเทิงเอิบอิ่ม ชื่นบาน คือ ซาบซึ้งในน้ำใจเมตตา หรือไมตรีของผู้ให้นั้นเอง อันนี้แหละก็เกิดเป็นความสุข และความมีไมตรีจิตตอบแทนขึ้นในใจของเขา ก็เลยกลายเป็นมีคุณธรรมเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย
     ...ถ้าท่านต้องการให้พรเหล่านี้ ก็ต้องทำจิตใจให้ถูกต้อง โดยเฉพาะต้องมีความเชื่อมั่น ทำจิตใจให้สงบผ่องใส พร้อมทั้งมีความมั่นใจ มีกำลังใจ เข้มแข็ง ที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลศิริราช