พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ)

...พระไตรปิฎก  คือคัมภีร์ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  หรือพระธรรมวินัย  สถิตอยู่  คำว่า ติปิฎก ในภาษาบาลีแปลว่า ตะกร้าสามใบ  หมายถึงหลักคำสอนหมวดใหญ่ ๓ หมวด   เนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า  พระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ภายหลังที่พระองค์ล่วงลับไปแล้ว  พระไตรปิฎกจึงเป็นที่ที่ชาวพุทธยังสามารถเข้าเฝ้าพระศาสดาของตน  และศึกษาพระปริยัติศาสตร์  แม้พระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปกว่า ๒๕๐๐ ปีแล้วก็ตาม...

...ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด  พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกป้องพระไตรปิฎก  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอยู่รอดของพระพุทธศาสนา  และดังนั้นจึงหมายถึงต่อประโยชน์สุขของชาวโลกด้วย...

"อักษรตัวหนึ่งๆ อันเป็นพระปริยัติศาสน์ของพระศาสดา
มีค่าเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่ง"
-ญาโณทยปกรณ์

"A single letter of the Buddha's teachings
is worth a Buddha image."
-Nanodayapakarana

แปลจาก - พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้