พระธรรมปิฎกกับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ

...การสร้างสันติภาพโดยผ่านสื่อต่างๆ ด้วยวิธีทางการศึกษา แม้ว่าจะเห็นผลช้า ไม่เหมือนกับการสร้างสันติภาพด้วยการยุติสงคราม แต่ผลที่จะได้รับจะถาวรมั่นคง เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจจากการวิเคราะห์ด้วยปัญญาอย่างมีเหตุผล พระธรรมปิฎก ได้อุทิศตนเพื่องานดังกล่าวอย่างจริงจัง แนวคิดและผลงานนิพนธ์ของท่านมีอิทธิพลต่อบุคคลชั้นนำของประเทศในทุกวงการ ทั้งนักธุรกิจ นักการศึกษา นักการเมือง ครู นักเรียนทุกระดับ ภิกษุ รวมทั้งชาวต่างประเทศในหลากหลายอาชีพจากทุกทวีป...

...Such an approach to peace education, while show to show results and not as a spectacular as a truce between warring nations, nevertheless has results that are much more stable and enduring, because they arise as a result of intelligent reflection within each individual.  Venerable Prayudh's writings and thoughts have bad and influence on the leading members of the community in many fields businessmen, statesmen, doctors, scientists, teachers, students on all levels, and monks both in Thailand and internationally....