การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์

...การเป็นแพทย์นั้น มีหน้าที่เฉพาะในการที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่อีกด้านหนึ่งแพทย์นั้นก็เป็นบัณฑิตด้วย การเป็นบัณฑิตหมายถึงความเป็นชนชั้นนำของสังคม เป็นคนมีปัญญา เป็นคนมีความสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมนี้ได้ดี ในฐานะที่เป็นคนชั้นนำ คือเป็นบัณฑิต จึงน่าจะมีความรับผิดชอบในการช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้มาก และจึงเป็นคนกลุ่มแรกที่จะต้องมีจริยธรรม ถ้าแม้แต่คนในระดับที่เป็นผู้นำหรือคนชั้นนำของสังคมยังไม่ใส่ใจจริยธรรมแล้ว เราหวังจะให้ใครมาใส่ใจ และถ้าไม่ใส่ใจจริยธรรมของสังคมกันแล้ว สังคมจะอยู่รอดได้อย่างไร นี่ก็เป็นเหตุผลสำหรับเตือนจิตสำนึกของแพทย์ ในฐานะผู้นำของสังคมที่จะตัองมีความรับผิดชอบในทางจริยธรรม...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา