พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ

... มองเป็น คิดเป็น เห็นทางพัฒนาชีิวิตไปได้ไกล

    การศึกษาเริ่มต้นในครอบครัว พระพุทธเจ้าสอนว่า ปุพเพจริยาติ วุจฺจเร พ่อแม่เป็นบูรพาจารย์ คือเป็นอาจารย์ แต่เราไม่ค่อยให้พ่อแม่ทำบทบาทนี้

    การฝึกเด็กที่สำคัญคือ ให้เขามีโยนิโสมนสิการ เมื่อเด็กรู้จักคิด เขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ พลิกสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ให้กลับร้ายเป็นดีได้ เด็กจะมีความรู้เท่าทันปัญญาที่ฝึกอยู่เรื่อยจะทำให้เขาไวขึ้น อย่าลืมว่าคนเรานี้ฝึกอะไรไว้ จะมีความไวในเรื่องนั้นด้วย ไม่ใช่มีความแก่กล้าขึ้นเท่านั้น แต่มีความไวเข้ามาด้วย ...

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คณะนักวิจัยโครงการ "พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และอบรมเลี้ยงดู" และโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย ณ วัดญาณเวศกวัน