พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย

...เด็กที่ฝึกดีจะถามตัวเองอยู่เสมอว่า  เราต้องทำอะไร? และเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเรา งานของเราอย่างไร? มิใช่ถามว่า เรื่องนี้ใครจะทำให้เรา? หรือ เราจะไปขอให้ใครช่วยทำให้? ด้วยการสู้ปัญหา และพยายามหาทางแก้ปัญหา คนจะมีความเข้มแข็ง และเรียนรู้จากการแก้ปัญหา เมื่อสู้ปัญหาและสู้เป็น ไม่ยอมแพ้แก่ปัญหา ก็จะเกิดความใฝ่รู้และได้ปัญญา ความสำเร็จจะเกิดขึ้น เมื่อเด็กไทยกลายเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา...

เรียบเรียงบางส่วนจาก - การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย
- วัฒนธรรมไทย: สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้