การแพทย์แนวพุทธ

...พระพุทธศาสนานั้น มองความไม่สบายว่าเป็นโรคของชีวิตทั้งหมด ไม่ได้มองเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ การที่มองและแยกแยะออกไปก็เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ แต่ตอนแรกให้มองโรคของชีวิตทั้งหมด มองชีวิตว่ามี "โรค" ที่จะต้องเยียวยา แต่ว่า "โรค" นั้นเยียวยาได้ อันนี้เป็นคำสรุปที่ทำให้สบายใจ ชีวิตนี้มีโรคแต่ละโรคนั้นแก้ไขได้ และจุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือการแก้ไขความไม่สบายหรือโรคของชีวิตนั้น...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พฤติกรรมสุขภาพ" ครั้งที่ ๑ ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เปลี่ยนชื่อจาก - การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์