พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู

...พุทธธรรมเป็นเรื่องของการรู้เข้าใจ และปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติ เราจะให้คนศึกษา ที่เรียกว่าเราจะพัฒนาคน เราก็ต้องรู้จักคนและเราจะรู้จักคน ก็ต่อเมื่อรู้ธรรมชาติของคน เราหวังว่า ถ้าเรานำพุทธธรรม มาใช้ในการฝึกหัดครู ก็จะทำให้การฝึกครูนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง และได้ผลดียิ่งขึ้น  ทีนี้ การฝึกหัดครูคืออะไร ก็คงตอบได้ง่ายๆ ว่า การฝึกหัดครู คือการทำคนให้เป็นครู เราเอาคนที่เป็นธรรมดาทั่วๆ ไป มาทำให้เป็นครู การทำคนให้เป็นครู ก็คือทำให้เขามีความเป็นครู เพราะว่าคนที่จะเป็นครูก็ต้องมีความเป็นครู ถ้าคนผู้ใดมีความเป็นครู คนผู้นั้นก็เป็นครู พูดง่ายๆ ว่า ครู คือคนที่มีความเป็นครู...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ. เชียงใหม่ จัดโดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่