พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต

... วิธีการสมัยใหม่ผิดกับพุทธศาสนาตรงนี้ คือ ไม่ปลุกให้คนโกรธ หรืออยากได้ ในสมัยปัจจุบันมี 2 พวก พวกหนึ่งปลุกให้คนโลภ จะได้อยากได้โน่น อยากได้นี่ จะได้พัฒนา อีกพวกตรงข้ามปลุกให้โกรธจะได้ตื่นตัวที่จะแก้ไขสิ่งชั่วร้ายในสังคม...

...สองพวกนี้ ถ้ามองในแง่พุทธศาสนา เป็นที่สุดของทางพุทธศาสนาอาจจะยอมรับตอนต้นว่าปลุกได้ แต่ระวังที่สุดเลยมันจะผิด พอถึงจุดหยุดจะใช้ปัญญาต้องให้เขาพ้นจากสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่พ้นจากสองอันนี้จะคิดลำเอียง แล้วมองไม่เห็นตามเป็นจริง...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมชมรมพุทธ-ไทยปริทัศน์ ณ อุโบสถ วัดทองนพคุณ