พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

... เราสามารถใช้ปรัชญาการศึกษามาพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ และมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนก็ตาม ก็สามารถดำรงอยู่อย่างดีที่สุดในสภาพที่เป็นจริงในเวลานั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องของกาลเทศะ ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้สนใจทั่วไป ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ