การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์

..."การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมกถา  หลากหลายแง่มุมในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์  ที่ผู้เขียนเคยแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ รวม ๑๖ เรื่อง  ความยาวกว่า ๖๐๐ หน้า  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วย รวมไปถึงแง่มุมในด้านสังคม  นำมารวมไว้เป็นเล่มเดียว  มุ่งเชื่อมโยงการแพทย์เข้าหาธรรมะในพระพุทธศาสนา  แก้ปัญหาของบุคลากรและสังคม  อธิบายให้เหมาะสมกับยุคสมัย...

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
- การแพทย์แนวพุทธ
- ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
- เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะชนะเอดส์
- ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
- พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
- รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
- สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม