พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

...พระพุทธเจ้าได้ฝากพระธรรมวินัยไว้ ทั้งให้เป็นศาสดาของชาวพุทธ แล้วก็ฝากไว้ให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีภาระรับผิดชอบ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แล้วก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันไป...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย