พุทธวิธีในการสอน

...“อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งที่กระทำได้ง่าย ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในใจ คือ

  • ๑. เราจักกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ         
  • ๒. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ
  • ๓. เราจักแสดงด้วยอาศัยเมตตา
  • ๔. เราจักไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิส
  • ๕. เราจักแสดงไปโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น"...

 

ที่มาจาก ธรรมเทศนา
เปลี่ยนชื่อจาก - เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า