พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นิสิตนักศึกษา จัดโดย กลุ่มประสานงานนิสิตนักศึกษาชาวพุทธ ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย