เพื่อชีวิตที่ดี

หนังสือ "เพื่อชีวิตที่ดี"  เป็นการรวบรวมเนื้อความการบรรยายธรรมในโอกาสและวาระต่างๆกันรวม ๔ เรื่อง  ได้แก่

  • วินัยชาวพุทธ  เพื่อแนะนำข้อปฏิบัติในการวางฐานชีวิตให้มั่น  และการนำชีวิตให้ถึงจุดหมาย
  • การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น ให้ดูเป็น ฟังเป็น กินอยู่เป็นโดยใช้ปัญญา
  • วาสนาสร้างเองได้  ซึ่งว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกกับวันเกิดและวิธีสร้างวาสนาให้เกิดขึ้นกับตนเอง
  • ทำอย่างไรจะหายโกรธ  รวบรวมวิธีในการกำจัดความโกรธ ๑๐ ขั้น

รวมพิมพ์เป็นเล่มเดียว  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชีวิต

รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
- ทำอย่างไรจะหายโกรธ
- วาสนาสร้างเองได้
- วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline