เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย

...ความจริง ความดีงาม และความสุข เป็นองค์ประกอบร่วมในการบูรณาการ ที่จะทำให้เกิดการศึกษาที่สมบูรณ์ ที่จะพัฒนาคนทั้งคนขึ้นมา...
...ในการพัฒนาระดับสูงสุด ปัญญา คุณธรรม และความสุข หรือความมีอิสรภาพไร้ทุกข์นี้ เป็นองค์ประกอบร่วมของสภาวะอันหนึ่งอันเดียวกันที่บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นหลักการที่เราจะต้องทำให้ได้ในการศึกษา...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวมเล่มมาจาก - การพัฒนาจริยธรรม
- การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ
- การศึกษาไทย แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม