มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่

 ...สุข แปลว่า ง่าย คล่อง สะดวก เมื่อมีสุข จะทำอะไรก็ทำได้ง่าย ได้คล่อง ได้สะดวก ความสุขจึงเป็นโอกาส มีอะไรควรทำก็รีบทำ จะได้ผลมาก ดังนั้น ยามสุข เมื่อเราไม่ประมาท ก็ทำการดีงาม สร้างสรรค์ให้มากที่สุด...

...ความสุขก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอนิจจัง เกิด-ดับ-มี-หมด กลับกลายได้ ถ้าเรารู้ทันความจริง และไม่ประมาท เมื่อโชคหรือโลกธรรมที่ดีมีมา เราเป็นสุข เราก็ใช้โชค เช่น ลาภ ยศ เป็นเครื่องมือ เพิ่มพูนแผ่ขยายความสุข คือใช้มันทำความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ทำให้ความสุขขยายจากตัวเรา แผ่กว้างออกไปสู่ผู้คนมากมายในโลก นี่คือใช้ความสุขเป็นโอกาสสร้างสรรค์แผ่ขยายความสุข...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบ
- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
- ความสุขที่สมบูรณ์
- คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
- จาริกบุญ-จารึกธรรม
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
- ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)
- นิติศาสตร์แนวพุทธ
- พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ