มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

...เรามีจิตสำนึกทางสังคมได้แก่จิตสำนึกในการที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติในการที่จะต้องทำให้เจริญก้าวหน้าทันตะวันตก แล้วจะรักษาประเทศของตนไว้ได้ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่จิตสำนึกนี้อยู่ในวงจำกัด และจิตสำนึกนี้ยังไม่ทันแพร่หลายไป  ถึงมวลชนโดยทั่วไปก็จางหายไปก่อน จิตสำนึกในการที่จะแก้ปัญหาของตน หรือในการที่จะทำให้ประเทศของเราทันเขามันจางไป แต่สิ่งที่เราเรียกว่า การพัฒนาประเทศนี้ยังคงดำเนินต่อมา และก็เป็นการพัฒนาที่เรียกว่า เอาจริงเอาจังต่อเนื่อง แต่ในเวลาเดียวกัน ถ้ามองอีกด้านหนึ่ง อาจจะมีผู้กล่าวในแง่ร้ายได้ว่าตอนหลังนี้เป็นการรับมากกว่าการพัฒนา คือเป็นแต่เพียงการรับเอามา ไม่ได้พัฒนาตัว...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณบดี, คณาจารย์, ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต และผู้เข้าร่วมประชุม ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมเล่มมาจาก - ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา
- มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย