มุมมองสองปราชญ์: สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๗ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย