ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้

...ถ้าเราปรับชีวิตให้ถูกต้อง แม้แต่เพียงตัวงานแท้ๆ ยังไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์ตอบแทน เราก็จะได้รับประโยชน์แม้แต่กับตัวเอง คือทั้งสังคมก็ได้ และชีวิตของตัวเองก็ได้ด้วย เมื่อทำได้อย่างนี้ ความหวังจากคนไข้ ความพอใจ ความไว้ใจ ความศรัทธาก็อยู่ด้วยในตัว และตัวแพทย์เองก็มั่นใจในคุณค่าแห่งชีวิตของตน ไม่เกิดความมัวหมองขุ่นข้องใจ ที่เกิดจากความบกพร่องในการทำงาน ที่ไม่ตรง ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์ต่อการงานของตัวเอง...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบนักษัตร เรื่อง การแพทย์ วัฒนธรรม และจริยธรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
เปลี่ยนไปสู่การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์