รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล

...เนื้อหาของหนังสือ  รวมเล่มมาจาก  หนังสือเรื่อง  รักษาใจในยามป่วยไข้ และ รักษาใจยามรักษาคนไข้  ซึ่งเป็นธรรมกถานอกจากแสดงไว้สำหรับผู้ป่วย  และญาติของผู้ป่วย  เพื่อรู้จักการวางใจต่อความเจ็บป่วยได้ถูกต้องแล้ว  ยังได้เน้นบรรยายธรรมะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผล  พร้อมไปกับรักษาใจของตน  เชื่อมโยงคนเข้าหาธรรม...

รวมเล่มมาจาก - รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้