รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก

... พระพุทธศาสนาต้องการให้กระตุ้นเร้าชักชวนกันด้วยปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก หลักรัฐศาสตร์ของพระพุทธศาสนาจึงขยายพ้นขอบเขตผลประโยชน์และอำนาจของรัฐ ออกไปถึงประโยชน์สุขของทั้งโลก ....
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานวันวิสาขบูชา ๒๕๔๗ ณ วัดญาณเวศกวัน