รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ

...การรวมเล่มของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์  การปกครอง ๒ เล่ม ได้แก่ จริยธรรมนักการเมือง และ รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก นำมารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อแสดงหลักของผู้นำ เสรีภาพ  ประชาธิปไตยและการพัฒนาคนอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรม โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง รวมไปถึงจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักการเมืองด้วย...
รวมเล่มมาจาก - จริยธรรมนักการเมือง
- รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก