รุ่งอรุณของการศึกษา

  • รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี
  • มีชีวิต และอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
  • พร้อมแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
  • มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
  • ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
  • มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
  • แก้ปัญหา และพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด
ที่มาจาก การประพันธ์