การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต พร้อมทั้งสาธุชน ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน