รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

...เมื่อพูดถึงขั้นนี้ก็รวมความได้ว่า พระไตรปิฎก ก็คือที่รวบรวมพระธรรมวินัย อันได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนา  ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า  นี่แหละคือศาสดาของชาวพุทธทั้งหลาย  เราจึงได้ถือกันมาเป็นหลักว่า  จะต้องรักษา  แล้วก็เล่าเรียน  และปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกนี้...

...พร้อมกันนั้นก็ใช้คำสั่งสอน  คือ พระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกนี้แหละ เป็นหลักเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า  เป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่ได้รวบรวมประมวลสังคายนาท และรักษาสืบต่อไว้ในพระไตรปิฎก หรือคลาดเคลื่อนจากนั้น ก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนา ถ้าถูกต้องตามนั้นก็เป็นพระพุทธศาสนา...

...สิ่งที่เราเล่าเรียนปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวินัยของพระภิกษุสงฆ์ เช่น การบวช การมีโบสถ์ การสร้างกุฏิ การกรานกฐิน และสังฆกรรมต่างๆ การใช้ไตรจีวรของพระภิกษุ การที่พระภิกษุทำอะไรได้หรือไม่ได้ การที่จะต้องอาบัติต่างๆ มีปาราชิก เป็นต้น หรือการที่ชาวบ้านจะทำบุญทำทาน คำว่าทานก็ดี เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา ไตรสิกขา ภาวนาต่างๆ ขั้นธ์ ๕ ไตรลักษณ์ อริยสัจจ์ ตลอดถึงพระนิพพาน ก็ล้วนมาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้น ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก เราก็ไม่รู้จักถ้อยคำเหล่านี้เลย และพระภิกษุก็ไม่มีมาตรฐานที่จะวัดว่าตัวประพฤติปฏิบัติอย่างไรถูก อย่างไรผิด อะไรเป็นอาบัติปาราชิก อะไรเป็นอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์...

...ไม่มีพระไตรปิฎกเสียอย่างเดียว เป็นอันหมดสิ้น คือ หมดสิ้นพระพุทธศาสนานั่นเอง...

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉายในวันสมโภชพระไตรปิฎก ณ วัดญาณเวศกวัน (การถ่ายทำวิดีทัศน์)
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์
- ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก