รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

"…ลักษณะต่างๆที่กล่าวมานี้  เราถือกันว่าเป็นลักษณะที่ดี  แต่ข้อสำคัญชาวพุทธอย่ามัวเมาว่า  เรามีพระพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะที่ดี  เสร็จแล้ว  เพราะมัวเมาว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะที่ดี  ก็เลยได้แต่ชื่นชม  แล้วไม่นำเอามาประพฤติปฏิบัติ  เมื่อไม่เอามาประพฤติปฏิบัติ  ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร  ได้แต่ชื่นชมหลงมัวเมาไปอย่างนั้นเอง  ว่าศาสนาของเราดีอย่างนี้  มีลักษณะที่ดีอย่างนั้น  ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตที่แท้จริง..."
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
- พุทธวิธีในการสอน
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สู่การศึกษาแนวพุทธ