ลักษณะสังคมพุทธ

รวมเล่มมาจาก - จารึกอโศก
- พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม
- รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง
- สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม
- หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์