วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน

...ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม กับ การพัฒนานั้น โดยสรุปก็คือ ในการที่สิ่งทั้งหลายจะดำรงอยู่ด้วยดี พร้อมที่จะเจริญงอกงามต่อไป องค์ประกอบของมันจะต้องประสานสัมพันธ์ เกื้อกูลกันจนทำให้องค์รวมอยู่ในภาวะสมดุล วัฒนธรรมที่สืบมาจากเก่ากับการพัฒนาที่จะคืบหน้าต่อไป ก็จะต้องประสานสัมพันธ์เกื้อกูลกัน ปรับเข้ากันได้ และสืบทอดต่อเนื่องจนทำให้สังคมดำรงอยู่ และดำเนินไปอย่างมีดุลยภาพ ความเจริญงอกงาม และประโยชน์สุขที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย