วัฒนธรรมไทย: สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้

รวมเล่มมาจาก - วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน
- สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้