วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

...คนที่ฝึกตนบอกว่า ยิ่งยากยิ่งได้มาก นี่เป็นความจริงเพราะอะไรที่ยาก กว่าจะทำได้สำเร็จ เราก็ได้พัฒนามากมาย...