วิเคราะห์ ว. ชัยภัค กรณีวิเคราะห์พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต)