การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิต

ความเป็นบัณฑิตอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่คุณสมบัติในตัวคน และการสร้างคุณสมบัติของตัวคนนี่แหละ ที่เป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป เราเอาคำว่าบัณฑิตมาใช้ แสดงว่าเราให้ความสำคัญแก่คุณสมบัติในตัวคน ที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงจากคนเปล่าๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติ หรือจากคนเดิม ที่ไม่พร้อมจะอยู่จะทำอะไร มาเป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิต

 จุดมุ่งหมายของการศึกษาทั่วไป

  • พัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  • พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง
  • พัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลายุคสมัยและความเปลี่ยนแปลง
  • พัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศะ
  • พัฒนาศักยภาพของมนุษย์
  • พัฒนาปัญญาซึ่งเป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพ
คัดเลือกและเรียบเรียงจากหนังสือ ๒ เล่ม เพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบการศึุกษารายวิชา การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียบเรียงบางส่วนจาก - การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ