วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

... คนเรานี้จะมีความสุขอย่างแท้จริง ก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง คือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของตนเิอง และต่อสุขภาพแวดล้อมทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ และวัตถุโดยทั่วไป รวมทั้งเทคโนโลยี คนที่รู้จักดำเนินชีวิตได้ถูกต้องย่อมมีชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งหมายถึง การมีความสุขที่เือื้อต่อการเกิดมีความสุขของผู้ือื่นด้วย ...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ