วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline

พระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุ  ที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล  ชาวพุทธทั่วไป  ก็มีวินัยของคฤหัสถ์  ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน

  • ๑. วางฐานชีวิตให้มั่น  ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม  และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง  ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย)
  • ๒. นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย  ดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายสามขั้น  ให้สำเร็จครบสามด้าน

 

เรียบเรียงบางส่วนจาก - ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living