การศึกษาทางเลือก: สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน

...การที่เขาทำลายขอบเขตทางรูปธรรม ที่แบ่งกั้นออกไปให้โลกไร้พรมแดน ในขณะที่จิตใจของเขายังคับแคบอยู่ ก็ยิ่งกลายเป็นการขยายขอบเขตของการขัดแย้ง เบียดเบียนให้กว้างขวางออกไป ถ้าอย่างนี้โลกที่ไร้พรมแดนก็อาจจะกลายเป็นโลกแห่งการขัดแย้งเบียดเบียน สงคราม และการทำลายล้างอย่างไร้พรมแดน...

...ถ้าจะให้โลกที่ไร้พรมแดนเป็นโลกแห่งสันติสุข ก็จะต้องพัฒนาคนให้มีจิตใจที่ไร้พรมแดน ซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์จะต้องมีปัญญาที่ไร้พรมแดน ในความหมายว่า เป็นปัญญาที่รู้เข้าใจถึงความจริงของโลกและชีวิต ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกทั้งหมด จนมีจิตใจร่วมกันด้วยเมตตาไมตรี...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อสันติภาพ" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย