ศาสนาและเยาวชน

...เมื่อพิจารณาดูลักษณะสังคมของไทย ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ตามและผู้รับแล้ว ก็ขอให้เรามาสร้างจิตสำนึกกันใหม่ มากระตุ้นเร้ากันว่า เราจะต้องพยายามเป็นผู้นำและผู้ให้ ต่อไปเยาวชนของเราจะต้องมีบุคลิกภาพ แนวความคิด จิตใจ และลักษณะของความเป็นผู้นำ และผู้ให้ เริ่มตั้งแต่ชุมชนเล็กๆ ให้มีลักษณะเื้อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมแรง ร่วมงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ซึ่งขณะนี้เรากำลังเป็นปัญหาในเรื่องเหล่านี้...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมสำหรับเยาวชน" จัดโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล