ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด

...เมื่อพบสิ่งที่ยาก พอนึกว่าเราได้ฝึกตัว ความยากนั้นก็จะกลายเป็นการได้ขึ้นมาทันที เราจะรู้สึกอิ่มใจที่จะทำสิ่งนั้น มนุษย์นั้นถ้าไม่ฝึกก็จะไม่ประเสริฐ แต่ถ้าฝึกแล้วก็จะมีขีดความสามารถสูงสุด เพราะมนุษย์มีความสามารถในการฝึกตัวเองได้จนถึงที่สุด การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นการฝึกตนที่ถูกต้อง ก็สามารถพูดกับตนเองได้เต็มปากว่า ข้าพเจ้ามีความสุข...

เรียบเรียงบางส่วนจาก - ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
- จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
- พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่
- ลักษณะสังคมพุทธ
- ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว
- อุดมคติของคนหนุ่มสาว