สดุดีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

เจ้าคุณ - บุณส่งให้        บรรชา
พระ    - ปริยัติศึกษา      จบไซร์
ธรรม  - ศาสน์เทศนา      เผยแผ่
ปิฎก   - สามตามแต่งให้  โลกรู้พุทธธรรม