สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์

...ข่าวร้ายนั้นก็เห็นได้ชัด รู้กันอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบาย แต่ที่ว่าข่าวดีนั้นเป็นอย่างไร ที่ว่าข่าวดีนั้นเป็นไปโดยมีเงื่อนไข หมายความว่า ถ้าเรารู้จักถือเอาประโยชน์จากข่าวเหล่านี้กลับดี เพราะมันเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ ทำไมจึงว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ทำให้ข่าวดีได้ เพราะข่าวที่รุนแรงอย่างนี้เป็นสัญญาณเตือนภัย และเป็นเสียงปลุกที่จะทำให้ชาวพุทธตื่นขึ้นมา แล้วก็สำรวจตัวเอง...

...ขอให้สังเกตว่า พระพุทธเจ้าทั้งที่ทรงมีอิทธิปาฏิหารย์มาก เก่งกว่าผู้วิเศษทั้งหลาย ทรงปราบชฎิลและเทพพรหม ยักษ์ที่ฤทธิ์กล้าได้หมด แต่พระองค์ไม่เคยยอมให้ชาวพุทธคนไหนไปหวังพึ่งฤทธิ์ของพระองค์...

...เหตุใดพระพุทธเจ้า จึงทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหารย์ และอาเทศนาปาฏิหารย์...

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ องค์สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราษฎรังสฤษฏ์
เปลี่ยนไปสู่สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์