สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม

...นอกจาการมาเล่าเรียน พยายามแสวงหาปัญญาเพื่อให้รู้เข้าใจในธรรม และวิธีการที่จะดำรงรักษาธรรมแล้ว นักศึกษายังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อไปอีก อันเนื่องมาจากการที่่ได้ศึกษาแล้วนั่นเองว่า เมื่อศึกษารู้ธรรมแล้ว จะต้องพยายามนำธรรมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนรู้แล้วนั้นไปสถาปนาให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่เน้นกันในขณะนี้ก็คือ ให้เกิดมีขึ้นในสังคม เริ่มด้วยการสถาปนาธรรมนั้นขึ้นในตน และเป็นผู้นำในการเข้าถึง และดำรงธรรม...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย, อธิการบดี, คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ลักษณะสังคมพุทธ