สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์

...มนุษย์จะต้องไม่ประมาทในการศึกษา ต้องเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยต่างๆ เรื่องการส่งผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาิติให้ชัดเจนและทั่วตลอดยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องถ่อมตัวให้มากเพราะแทบจะไม่มีทางเลยที่จะรู้ได้สมบูรณ์ และอันนี้เป็นตัวสร้างขีดจำกัดให้แก่วิทยาศาสตร์ตลอดเวลาว่าจะทำอะไรแล้ว ก็ไม่สามารถจะมั่นใจได้โดยสมบูรณ์ และจริยธรรมจึงเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้...

...จริยธรรมเข้ามาตรงนี้ คือ ตรงที่ว่ามนุษย์อยู่ในโลกนี้ เป็นผู้เลือกปฏิบัติการ ทำอย่างไรจะให้เขาเลือกทำการได้อย่างมีผลดีที่สุด...

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาิติ และคณะ ณ วัดญาณเวศกวัน