สยามสามไตร

...ในสังคมชาวพุทธเรานั้น เรื่องนี้เป็นปัญหามาก คือว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมไว้มากมาย และบางทีเราก็เรียนกันเยอะแยะไปหมด แต่ในชีวิตที่เป็นจริงนี้ ไม่รู้จะจับอันไหนมาทำมาใช้ ไปๆ มาๆ ชาวพุทธก็เลยไม่มีจุดร่วม โดยเฉพาะไม่มีหลักการอะไรที่ยึดถือร่วมกัน...

...เพราะการศึกษาเป็นแกนที่จะทำให้ประเทศชาติ เป็นอย่างไร เป็นตัวสร้างฐานให้กับประเทศชาติ ในเรื่องนี้ อยากจะให้มีหลักที่กะทัดรัดชัดเจน และหลักนั้นจะมี ๒ หมวด คือ หลักความเชื่อแล้วก็หลักปฏิบัติ หรือหลักที่เป็นข้อปฏิบัติ ให้รู้กันว่า ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องมีการกระทำอันนี้ชัดออกมาเลย... 
เปลี่ยนไปสู่การศึกษา เพื่อพัฒนาอารยธรรมให้สมนาม สยามสามไตร ศึกษา ๓ พัฒนา ๔