สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ

...
ชีวิตที่ไร้ธรรมเป็นโทษ
ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสพอกพูนอกุศลให้หนาแน่น
และแผ่ขยายทุกข์ภัยให้มากมายกว้างขวางยิ่งขึ้น
ส่วนชีวิตที่ชอบธรรมและบำเพ็ญคุณประโยชน์
แม้จะอยู่เพียงเวลาสั้นก็ยังมีคุณค่ามาก
ดังที่เรียกว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐ
หากยิ่งอยู่ยาวนานมากขึ้น
ก็ยิ่งเป็นกำลังส่งเสริมธรรมให้เข้มแข็ง
และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้พรั่งพร้อมยิ่งขึ้นแก่พหูชน
...

รวมเล่มมาจาก - วาสนาสร้างเองได้
- อายุยืนอย่างมีคุณค่า