สอนนาค (คำสอนในพิธีอุปสมบท)

...การที่จะบรรลุผลของการบวช ก็ต้องมีการ "เรียน" คือ ศึกษา ฝึกหัด พัฒนาชีวิตของเรา ทั้งกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ดี ให้ประณีต ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป จนกว่าจะละบาปอกุศลได้หมด และเจริญกุศลให้เต็มที่ หลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์ มีชีวิตจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นอิสระ สงบสุขอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า "บวชเรียน"  หมายความว่า บวชเพื่อเรียน หรือว่าการบวชก็คือชีวิตแห่งการเรียน...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นาคสุรเดช พรทวีวัฒน์ นาคหม่อมหลวงโอรส เทวกุล และนาคจักรพันธ์ มากเทพวงศ์ ณ อุโบสถ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร