สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิต

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะราชบัณฑิต รุ่นที่ ๔ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งมาครบ ๒๕ ปี ณ วัดญาณเวศกวัน