สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness

คำปราศรัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมปิฎก ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) ณ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมงานพิธีรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เป็นเล่มเดียวกับ - คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗